ขอแสดงความยินดี ทาง Ramathibodi Lung Cancer Consortium ได้รับเกียรติ จาก สรพ. ให้มาร่วมเป็น ผู้เยี่ยมประเมิน การรับรองรายโรคของ ทีมสหสาขาด้านโรคมะเร็ง

      ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับทาง Ramathibodi Lung Cancer Consortium ได้รับเกียรติ จาก สรพ. ให้มาร่วมเป็น ผู้เยี่ยมประเมิน การรับรองรายโรคของ ทีมสหสาขาด้านโรคมะเร็ง ศูนย์ความเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัมหิดล ทำให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ซึ่งมีความซับซ้อน เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น อัตราการรอดชีพจากโรคมะเร็งปอดสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
 

 More Picture