ศึกษาดูงาน ณ เมืองฮิวสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 
 

       ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้สนับสนุน นายสมศักดิ์ ประสงค์ธนกิจ ผู้ช่วยนักวิจัย ประจำสำนักงานวิจัยและนวตกรรม ไปดูงานด้าน ควบคุม ดูแล และจัดระบบห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ (Good manufacturing practice laboratory; GMP Lab) ณ The Center for Cell and Gene Therapy ที่ Baylor College of Medicine ณ เมืองฮิวสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 16 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559  มีกำหนด 16 วัน

       การไปดูงานในครั้งนี้ได้ประโยชน์อย่างยิ่ง ด้วยโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เริ่มดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการรักษาของผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีเซลล์บำบัดในห้องปฏิบัติการ และเรื่องการพัฒนา CAR-CD19 T cells การพัฒนา NK Cells การพัฒนา โดยกระบวนการต่างๆนี้สำคัญและต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยกำกับ ควบคุม ดูแล และจัดระบบห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ ศูนย์มะเร็งจึงพิจารณาส่ง ดร.สมศักดิ์ ประสงค์ธนกิจ เพื่อดูงานเรื่องดังกล่าว

หัวข้อในการไปฝึกอบรม

 • Single analytic Test

1.1. SOP Review:

1.2. Good Manufacturing Practice (GMP) Facility observation:

a.       Cell Processing facility (CPF)

b.       Quality Control (QC)

1.3. Laboratory  observation:

1.4. ได้ศึกษาเทคนิคใหม่(Go-Rex)ที่ใช้ในการดูmigrationของ transduced T-cell เข้าไปกำจัดเซลล์มะเร็ง โดยเปรียบเทียบกับ Non-Transduced T cell

1.5. Transduction Efficiency: ได้รับโอกาสดูการตรวจหา Transduction Efficiency โดยใช้เครื่อง Flow cytometry โดยใช้ Antibody ดังต่อไปนี้

o   Alexa Fluor647 Goat anti Human IgG1 CH2CH3  Code#109-606-088

o   Alexa Fluor647 Goat anti Human IgG1 F(ab’2) Code#109-606-097 Lot#122976