การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ผ่านการรับรองเฉพาะโรค (Program and Disease Specific Certification: PDSC)

     วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านการรับรองเฉพาะโรค (Program and Disease Specific Certification: PDSC) การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)เพื่อให้เป็นศูนย์การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีคุณภาพระดับสากลและเป็นหนึ่งในต้นแบบของประเทศ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 More Picture