คณะผู้แทนจาก Peking University Health Science Center

      ในวันอังคาร 23 เมษายน 2562 Prof. Ning Zhang, Vice President, Peking University Health Science Center (PKUHSC) และคณะผู้แทนจาก Peking University Health Science Center (PKUHSC), Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบคณะผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ และ ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ คณะกรรมการศูนย์มะเร็ง พาเยือน OOC1, OCC2 ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี