ประกวดเว็บไซต์ รามาธิบดีประจำปี “The Star 3 Rama Website 2016”

 
     หน่วยเว็บไซต์ งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดเว็บไซต์รามาธิบดีประจำปี “The Star 3 Rama Website 2016”: รามานอกใน โยงใยยิ่งยวด สู่ยุค AEC” ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยศูนย์มะเร็ง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัล