ภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง"Update San Antonio Breast Cancer Symposium 2022"

     ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ "Update San Antonio Breast Cancer Sympoisium 2022" อ.นพ.ธัช อธิวิทวัส อาจารย์สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
      
 

 More Picture