ประชุมแนวทางการจัดทำข้อมูลรองรับการเยี่ยมสำรวจ เพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตราฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (Advanved Healthcare Accreditation)

     ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประชุมแนวทางการจัดทำข้อมูลรองรับการเยี่ยมสำรวจ เพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตราฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (Advanved Healthcare Accreditation) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น 1 อาคาร 1

 More Picture