ศูนย์มะเร็งนำหมวกไหมพรมมอบให้กับหอผู้ป่วยบำบัดระยะสั้น

     ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำหมวกไหมพรมที่ได้รับจากผู้บริจาค ส่งมอบให้กับหอผู้ป่วยบำบัดระยะสั้น (Short Stay Unit at SDMC) เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไป และร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 กับผู้เข้ารับบริการที่หอผู้ป่วย  โดยมีคุณนพกาญจน์ วรรณการโสภณ หัวหน้าหอผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นผู้รับมอบ