ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ Ramathibodi Home-Based Chemotherapy model (RHCM) สัญจร"

      ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ Ramathibodi Home-Based Chemotherapy model (RHCM) สัญจร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยที่มี Exit Site Care ได้อย่างถูกต้องตามมาตราฐาน และเพื่อพัฒนาศัลยภาพให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลน่าน ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว โรงพยาบาลน่าน