You are here

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศึกษาดูงานเรื่อง Cancer Anywhere และ ระบบ Fax claim

 
     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ ให้การต้อนรับ คณะจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศึกษาดูงานเรื่อง Cancer Anywhere และ ระบบ Fax claim ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมฝ่ายการคลัง ชั้น 3 อาคารบริหาร
 

 More Picture