จัดอบรม Microsoft Excel เบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ทางหน่วยทะเบียนมะเร็งได้มีการจัดอบรม Microsoft Excel เบื้อต้นให้กับเจ้าหน้าที่
ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี