ศูนย์มะเร็ง เตรียมความพร้อม กลุ่มโรคมะเร็ง เพื่อขอรับการประเมินรับรองเฉพาะโรค Disease Specific Certification (DSC)

/cancer_center/sites/default/files/public/img/Event/2021/Mahidol_Culture/013-2.png
 
     วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมขอรับการประเมินรับรองเฉพาะโรค Disease Specific Certification ของกลุ่มโรคมะเร็งโดยมี ศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และ รศ.พญ.ธัญนันท์ ใบสมุทร บรรยายแนวทางในการขอรับรอง ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 

 More Picture