ศูนย์มะเร็งร่วมต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานจากประเทศฟิจิ

 

      เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกับ ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี นำโดย ศนท.หญิง พญ. ศิรินธรา สิงหรา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.สมใจ แดงประเสริฐ ประธานศูนย์มะเร็ง ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้มาดูงานด้าน Radiation Medicine and Health โดย Mr.Jone Usamat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประเทศฟิจิ ร่วมเข้าดูงานในครั้งนี้ด้วย
     ทั้งนี้ ศ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์มะเร็งในด้าน Ramathibodi Cancer Statistics และ ผศ.เอกภพ สิระชัยนันท์ ได้นำเสนองานด้าน Cancer Management in Ramathibodi Hospital ให้กับคณะผู้มาดูงาน