โครงการพัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารผ่านการรับรองเฉพาะโรค (Program and Disease Specific Certification: PDSC)

     วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านการรับรองเฉพาะโรค (Program and Disease Specific Certification: PDSC) โครงการพัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารโดยทีมสหสาขา จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 

 More Picture