แสดงความยินดีกับผู้ได้รับมอบเกียรติบัตร งานเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี 2566

     เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับมอบเกียรติบัตร บุคลากรสายสนับสนุนผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ❤ใน"งานเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี 2566" ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ดร. นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ โถคนิตย์ นักวิชาการเวชสถิติ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)ด้านสถิติการวิจัย นางสาวประไพ เชิงทวี พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี
   
 

 More Picture