อบรมการใช้โปรแกรม EndNote ให้แก่บุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมการใช้โปรแกรม EndNote ให้แก่บุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 318 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 โดย ดร.นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ โถคนิตย์ ผู้จัดการศูนย์มะเร็ง กล่าวเปิดการอบรม โดยมี นางสาวกนกอร ไชยรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุด รามาธิบดีเป็นวิทยากรในการบรรยาย