You are here

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์มะเร็ง (ทะเบียนมะเร็ง)

 
     วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 12 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านทะเบียนมะเร็ง ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย ผศ. พญ.ชมพร สีตะธนี คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง และทีมศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ไอแมค ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

 

 

 

 More Picture