ศึกษาดูงานด้านการจัดการและดำเนินการศูนย์ชิ้นเนื้อมะเร็งแบบบูรณาการ

    ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางด้าน BioBank เข้าศึกษาดูงานจำนวน 9 ท่าน อันได้แก่

1. รศ.พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2. นางสาวรัชดาพันธ์ ชัยโตษะ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
3. อ.ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ สำนักงานวิจัยและนวัฒกรรม
4. รศ.นพ.สามารถ ภคกษมา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
5. ผศ.นำ.พัฒนา ศรมยุรา ภาควิชาพยาธิวิทยา
6. อ.ดร.นพ.อาทิตย์ จินาวัฒน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
7. ดร.นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ หน่วยทะเบียนมะเร็ง
8. นางศุภลักษณ์ แปงจิตต์ หน่วยทะเบียนมะเร็ง
9. นางสาวโสพิศ พรหมชนะ หน่วยทะเบียนมะเร็ง

 

     ไปดูงานด้าน การจัดการและดำเนินการศูนย์ชิ้นเนื้อมะเร็งแบบบูรณาการ  ณ สถานที่ดังนี้

1. Korea National Research Resource Center
2. Samsung Medical Center Biobank
3. Human Serum bank, Chung-Ang University
4. Korean Cell Line Bank , Seoul National University
5. National Biobank of Korea
6. Korea Gynecologic Cancer Bank, Gangnam
Severance Hospital (Clinical research center)

สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 30 กันยายน 2559

    การศึกษาดูงานในครั้งนี้จะร่วมไปศึกษาขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ เช่น ศึกษาตัวอย่างเอกสารจริยธรรมการวิจัยในคน เอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำแกผู้ร่วมวิจัย เอกสารการขอเบิกใช้ specimen การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลชิ้นเนื้อที่จำเป็น การวิเคราะห์ข้อมูล เลือดการคัดหลั่งของผู้ป่วยมะเร็งให้เป็นไปตามสากล