รับรางวัล กิจกรรม "สืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย" ในงานพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 
     ในวันพฤสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประกวด กิจกรรม "สัปดาห์สืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย" โดยได้รับรางวัล 10 สุดยอดหน่วยงานสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลั
 

 More Picture