ศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลโรคมะเร็ง และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยด้วยการใช้โปรแกรม R

    ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลโรคมะเร็ง และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยด้วยการใช้โปรแกรม R จำนวน 5 ท่าน อันได้แก่

1. รศ.นพ.สามารถ ภคกษมา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2. ดร.นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ โถคนิตย์ ศูนย์มะเร็ง
3. คุณธนพล ทนคำดี ศูนย์มะเร็ง
4. คุณโสพิศ พรหมชนะ ศูนย์มะเร็ง
5. คุณพรสุดา จิตรกสิกร ศูนย์มะเร็ง

 

ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม - 21 ธันวาคม 2561
ณ  ทะเบียนมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    การศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสายอาจารย์และ สายสนับสนุน ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านข้อมูลวิชาการ และพัฒนางานวิจัยด้านโรคมะเร็งนำความรู้มาต่อยอดทั้งทางด้านทะเบียนมะเร็งพื้นฐานและทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี