ศูนย์มะเร็งจัดงานกินเลี้ยงปีใหม่ 2562

 
     ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานกินเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี 2562 ในวันที่ 9 มกราคา 2562 โดย ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐหัวหน้าศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดพิธี และได้เป็นเกียรติร่วมจับฉลากของขวัญปีใหม่
 
 
 
 
 

 More Picture