ศึกษาดูงานระบบพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
ทางฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ได้รับบุคลากรจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี จำนวน 13 ท่าน เข้าศึกษาดูงานระบบการพัฒนาคุณภาพและการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภพ สิระชัยนันท์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์