ร่วมแสดงความยินดี คณาอาจารย์ผู้รับรางวัลประจำปี 2563

      ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดี คณาอาจารย์ผู้รับรางวัลประจำปี 2563 ได้รางวัลดังนี้

      1.ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลักษณ์ ได้รับรางวัลสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น ปี 2563 โดยกระทรวงแรงงาน

      2.ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิงค์ รางวัล "อาจารย์ตัวอย่าง" โดยสภาคณาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

      3.รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญา รางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" พุทธศักราช 2563 สาขาการแพทย์และสาธารณสุข โดมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และรางวัลอาจารย์แพทย์ผู้มีความประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ปี 2563 โดยแพทยสภา

      4.รศ. พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา รางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

โดยมี รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ และ ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5