ศูนย์มะเร็งเข้าศึกษาดูงานธนาคารเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
     📣ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
🧫เข้าศึกษาดูงานธนาคารเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบจัดการ และกระบวนการควบคุมคุณภาพตัวอย่างทางชีวภาพที่้เก็บรักษาในธนาคารเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ ให้ได้มาตราฐานสากลและมีคุณภาพที่ดี โดย รศ.ดร.นพ.ดาเนินสันติ์ พฤกษากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

👉ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีทันสมัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุคลากรเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. รศ. ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ
2. ดร.สุจิตรา เกิดสันต์ นักวิจัย
3. นส.สุภาภรณ์ วะน้ำค้าง นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. นส.ธนัสถา ถนอมชาติ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. นส.ชญานิศ ทรงพัฒนาศิลป์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
6. นส.ชวณิศวร์ วงศ์กาษา เจ้าหน้าที่วิจัย
7. ดร.นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ โถคนิตย์ นักวิชาการเวชสถิติ
8. นส.โสพิศ พรหมชนะ นักวิชาการเวชสถิติ

 

 More Picture