โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เข้าศึกษาดูงานการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน (Home Chemotherapy)

      ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่งทีมบุคลากรเข้าศึกษาดูงานการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน 
(Home Chemotherapy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดตรงตามรอบการรักษา ทางศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับ  โดย อ.นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์