บรรยากาศงานประชุมวิชาการเรื่อง "Early breast cancer management in genetic abnormalities focus on BRCA1/2"

     ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง "Early breast cancer management in genetic abnormalities focus on BRCA1/2"" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 More Picture