คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานธนาคารชีวภาพและทะเบียนมะเร็ง

 
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานโครงการธนาคารชีวภาพแบบครบวงจรและ ทะเบียนมะเร็ง สำหรับการเก็บรักษาชิ้นเนื้อ เลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยมะเร็งในระยะยาว อีกทั้งด้านทะเบียนมะเร็งเพื่อเป็นข้อมูล เกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ในการพัฒนาวิธีการรักษา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 More Picture