🎗 "โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง" 🎗 ส่งมอบ สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงปี 2565)

 
     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณ คุณออย ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้ง อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ 🎗 "โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง" 🎗โดย Art for Cancer by Ireal ได้จัดส่งมอบ สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงปี 2565)จำนวน 1,000 เล่ม โดย รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา คณะกรรมศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งและพยาบาลรามาธิบดี เป็นตัวแทนร่วมรับมอบสมุดบันทึก เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ต่อไปวันที่ 3 มีนาคม 2565 หน่วยประสานงานผู้ป่วยมะเร็ง ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 

 More Picture