"ระบบจัดการข้อมูลธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งระดับสถาบันแบบครบวงจร"ได้รับรางวัล Dean's Innovation Award

 
     ศูนย์มะเร็ง ศูนย์เพื่อเป็นเลิศ ได้รับรางวัล Dean's Innovation Award ในผลงานนวัตกรรมเรื่อง "ระบบจัดการข้อมูลธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งระดับสถาบันแบบครบวงจร" ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คุณธนัสถา ถนอมชาติ และทีม Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank เป็นตัวแทนนำเสนอผลงาน โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.ศิริวรรณ จิรสิริธรรม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา และ รศ. นพ.ธันย์ สุภัทรพันธ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เป็นผู้วิพากษ์ให้คำแนะนำต่อยอดผลงานเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนต่อไป
 

 More Picture