กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน "โรคมะเร็งไต"

 
     วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน "โรคมะเร็งไต" มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก กิจกรรมครั้งนี้ มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย 👨‍⚕️ศ. นพ.กิตติณัฐ กิจวิกัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์, 💉อ. นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์,🎥ดร.นิลทิตา โถคนิตย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง, 🤸‍♀น.ส.นัฐกาญจน์ ศิริปรีชาชัย นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี
 

 More Picture