คณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาลัยมหิดลศึกษาดูงานธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร

 

     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคนิคการแพทย์

▪ ผศ. ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดี
▪ รศ. ดร.กุลชาติ จึงภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาวัตกรรม
▪ ผศ. ดร.สุมนา ดาเก็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและทรัพยากรบุคคล
▪ ผศ. ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
▪ อ. ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร
▪ ผศ. ดร.กุลธิดา กิติดี รักษาการหัวหน้าวินิจฉัยระดับโมเลกุลและการตรวจเฉพาะทาง
▪ นางอรุณศรี ชูดวง หัวหน้าพัฒนาคุณภาพและประเมินผลิตภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
▪ รศ. ดร.วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร อาจารย์ประจำ
▪ ผศ. ดร.ชวลิต จตุพีรพัฒน์ อาจารย์ประจำ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
▪ รศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการวิจัย
▪ นส.สุธาสินี ศรีใส หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง

โดยมี
▪ นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดี
▪ รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
▪ ดร. พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ หัวหน้าธนาคารชีวิภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร

ให้การต้อนรับ เข้าร่วมศึกษาดูงานธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร
ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย

 

 
  
 

 More Picture