ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ Japanese Society of Medical Oncology 2019

 

          รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ คณะกรรมการศูนย์มะเร็ง ร่วมกับคณะอาจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาและบุคลากรศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ 2019 the Japanese Society of Medical Oncology (๋JSMO2019) ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2562 ณ เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น