You are here

โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม ศึกษาดูงาน

 
     วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 ท่าน เข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง กล่าวให้การต้อนรับ เพื่อเพิ่มศัลยภาพและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฎิบัติงานด้านโรคมะเร็ง ณ ห้องประชุมไอแมค ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 More Picture