งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ภายใต้หัวข้อ “Mahidol Culture : M-A-H-I-D-O-L”

/cancer_center/sites/default/files/public/img/Event/2021/Mahidol_Culture/013-2.png
 
     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ภายใต้หัวข้อ “Mahidol Culture : M-A-H-I-D-O-L” รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยโครงการ “การบริหารยาเคมีบำบัดที่บ้านจากรามาธิบดี สู่นโยบายบริการสาธารณสุขไทย” จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับรางวัล Public Policy Advocacy Award ซึ่ง อ.นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ อาจารย์สาขาวิชามะเร็งวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา