บรรยายพิเศษ เรื่อง Salivary Gland Neoplasms-Updated Classification and Considerations for Treatment

       ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง Salivary Gland Neoplasms-Updated Classification and Considerations for Treatment โดย Michelle D. Williams, M.D. Associate Professor-Head & Neck Section Department of Pathology Vice Chair, Institutional Review Board The University of Texas MD Anderson Cancer Center, USA ซึ่งมี ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง คณะกรรมการศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้อง 816 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ที่มาและวัตถุประสงค์ของการบรรยาย

       ศูนย์เนื้องอกของต่อมน้ำลายเป็นเนื้องอกที่พบได้ไม่บ่อยนัก มีอุบัติการณ์ทั่วโลกเพียงประมาณ 0.4-13.5 ราย ต่อประชากร 100,000 รายต่อปี โดยมีความถี่ของการเป็นมะเร็ง ประมาณ 0.4-2.6 ราย ต่อประชากร 100,000 รายต่อปี ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 3-6 ของมะเร็งบริเวณศีรษะและคอทั้งหมดแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคนิคทางด้าน molecular & genetics และได้มีการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆมากมาย จึงทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพิ่มเติม และได้มีการปรับปรุงการจำแนกประเภทของเนื้องอกกลุ่มนี้ขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ. 2016 โดยมีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

 

 
 

 More Picture