งานประชุมวิชาการ Precision Oncology Genomes Data from Ramathibodi Hospital Mahidol University

ประชุมวิชาการ
Precision Oncology: Genomics Data from
Thai patients vs. Global Counterparts
     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการเรื่อง Precision Oncology: Genomics Data from Thai patients vs. Global Counterparts ณ ชั้น 5 ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิตติ์ได้รับเกียรติจากท่าน ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล รองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวให้การต้อนรับ การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง ให้แก่แพทย์ พยาบาล เภสัชและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโรคมะเร็งทั้งภายในและภายนอกคณะฯ จัดประชุมวิชาการระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2560

 

 More Picture