ประมวลภาพงาน ประชุมวิชาการ Palliative care in Lung cancer

 
     ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Palliative Care in Lung Cancer โดยมี อ.นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ และ พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภัญโญ เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 

 More Picture