ประชุมวิชาการ "Best Practice in Oncology 2010"

     ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ "Best Practice in Oncology 2010" ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 

 More Picture