You are here

ประชุมเรื่อง SIOG (Society International of Geriatric oncology) 2016 Advanced Course in Geriatric Oncology

    ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรด้านโรคมะเร็ง ไปร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง SIOG (Society International of Geriatric oncology) 2016 Advanced Course in Geriatric Oncology ณ Università Cattolica del Sacro Cuore - Centro Studi Achille e Linda Lorenzon เพื่อเรียนรู้และฝึกการให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเป็นการฝึกอบรมร่วมกันระว่างอายุรแพทย์แผนกดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ และอายุรแพทย์โรคมะเร็ง เพื่อเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาเฉพาะ เนื่องจากมีความต้องการการรักษาที่แตกต่างจากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

 1. การอบรม SIOG 2016 Advanced Course วันที่29 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2559 ที่เป็นการอบรมเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การเมตาบอลิซึ่มของร่างกาย การต้องการของจิตใจและสังคมที่ต่างจากผู้ป่วยทั่วไป และเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการใช้ประเมินสรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยผู้สูงอายุก่อนที่จะเริ่มการรักษาไม่ว่าจะเป็นการรักษาทางการผ่าตัด การรักษาโดยการฉายรังสี และการรักษาโดยยาเคมีบำบัด และเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุโรคมะเร็ง
 2. การเข้าร่วมการประชุมประจำปี International Society of Geriatric Oncology 2016 ที่จัดที่ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเรียนรู้ข้อมูลการรักษาใหม่ในผู้ป่วยสูงอายุ และเป็นพัฒนาการเรียนรู้การศึกษาวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ