ประชุมเรื่อง SIOG (Society International of Geriatric oncology) 2016 Advanced Course in Geriatric Oncology

    ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรด้านโรคมะเร็ง ไปร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง SIOG (Society International of Geriatric oncology) 2016 Advanced Course in Geriatric Oncology ณ Università Cattolica del Sacro Cuore - Centro Studi Achille e Linda Lorenzon เพื่อเรียนรู้และฝึกการให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเป็นการฝึกอบรมร่วมกันระว่างอายุรแพทย์แผนกดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ และอายุรแพทย์โรคมะเร็ง เพื่อเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาเฉพาะ เนื่องจากมีความต้องการการรักษาที่แตกต่างจากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

 1. การอบรม SIOG 2016 Advanced Course วันที่29 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2559 ที่เป็นการอบรมเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การเมตาบอลิซึ่มของร่างกาย การต้องการของจิตใจและสังคมที่ต่างจากผู้ป่วยทั่วไป และเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการใช้ประเมินสรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยผู้สูงอายุก่อนที่จะเริ่มการรักษาไม่ว่าจะเป็นการรักษาทางการผ่าตัด การรักษาโดยการฉายรังสี และการรักษาโดยยาเคมีบำบัด และเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุโรคมะเร็ง
 2. การเข้าร่วมการประชุมประจำปี International Society of Geriatric Oncology 2016 ที่จัดที่ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเรียนรู้ข้อมูลการรักษาใหม่ในผู้ป่วยสูงอายุ และเป็นพัฒนาการเรียนรู้การศึกษาวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ