งานประชุมวิชาการ The 4th Ramathibodi Stem Cell Transplantation 2016”

 

          ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมกับหน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์และหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Stem Cell Transplantation 2016 ครั้งที่ 4 ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารเรียนศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ อันได้แก่ อายุรแพทย์และกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคเลือดและมะเร็ง พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรอื่นๆระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภายในและภายนอกคณะ รวม 136  คน