2014 RAMATHIBODI MAYO CLINIC JOINT CONFERRENCE

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2557 ทางศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดประชุมวิชาการ
THE 3rd RAMATHIBODI-MAYO CLINIC JOINT CONFERRENCE
Multidisciplinary Management in Cancer

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์