ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษ Guest lecture Shared decision making in renal cell carcinoma

     

ภาพบรรยากาศในการบรรยายพิเศษ Guest lecture: Shared decision making in renal cell carcinoma ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง ได้รับเกียรติจาก Prof.Daniel Heng, MD, MPH, FRCPC. Lead the International mRCC Database Consortium (IMDC) เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับมะเร็ง Renal Cell Carcinoma (RCC) โดยมี อ.นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ ร่วมนำเสนอ case discussion ผู้ป่วยมะเร็งไตชนิด RCC ทั้งนี้ Prof. Heng ได้เยี่ยมชมการจัดการข้อมูลทะเบียนมะเร็ง "Ramathibodi Cancer Registry" โดยมี ดร. นิลทิตา โถคนิตย์ ร่วมนำเสนอข้อมูลต่างๆ และเพื่อประสานงานความร่วมมือด้านแนวทางการจัดทำทะเบียนโรคมะเร็งไตต่อไป วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม CVMC ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
 

 More Picture