อบรม “บทบาทของพยาบาลเพื่อความสำเร็จสู่ Advanced HA”

      ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ศูนย์มะเร็ง ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดให้มีอบรมแนะแนว เรื่อง “บทบาทของพยาบาลเพื่อความสำเร็จสู่ Advanced HA” สำหรับกลุ่มพยาบาลสหสาขาต่างๆ ด้านโรคมะเร็งเต้านมของคณะฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประกาศิต จิรัปปภา เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลโดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานตามแนวทาง Advanced HA เพื่อการพัฒนาอย่างเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรณ ห้องประชุมสุวัธนา นนทะสุต ชั้น 2 ภาควิชารังสีวิทยา อาคาร 1