You are here

ภาพกิจกรรม บรรยายความรู้เรื่อง "โรคมะเร็งไต"

 
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-11.30 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเชิญประชาชนและผู้ร่วมสนใจฟังการบรรยายในหัวเรื่องเรื่อง "โรคมะเร็งไต" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยา กล่าวเปิดงานการบรรยาย ณ บริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น 1 (หน้าห้องการเงิน) โดยมีประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก
 

 More Picture