ภาพงานประชุมวิชาการ 4th Ramathibodi Home Chemotherapy Model Conference (RHCM)

     ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 4th Ramathibodi Home Chemotherapy Model Conference (RHCM) ผศ.พญ.ธิติยา เดชเทวพร คณะกรรมการประจำศูนย์มะเร็ง เป็นตัวแทนกล่าวเปิดการประชุม โดยมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัตืการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล