งานประชุมวิชาการ (Workshop) The 2nd Home Chemotherapy RAMA Model(HCRM) Workshop; The Achievement for 2 Years

     ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี จัดทำ Workshopในงานประชุมวิชาการ The 2nd Home Chemotherapy RAMA Model(HCRM) Workshop; The Achievement for 2 Years ห้องประชุม Mini theater, SSSSDMC& Unit dose ชั้น6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 

 More Picture