ภาพงานประชุมวิชาการ Invited Guest Speakers: Trends in genitourinary pathology and impact on clinical practice

     ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี จัดประชุมวิชาการ Invited Guest Speakers: Trends in genitourinary pathology and impact on clinical practice ณ ห้องประชุม สุวัธนา นนทะสุต อาคาร 1 ชั้น 2 ภาควิชารังสีวิทยา
 

 More Picture