การประชุมวิชาการ "Holistic approaches in the management of HR+HER2-MBC"

 
     วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ศูนย์มะเร็ง ศูนย์เพื่อเป็นเลิศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง "Holistic approaches in the management of HR+HER2-MBC" ได้เชิญ Professor Nadia Harbeck, MD PHD Head, Center for Hereditary Breast and Ovarian เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารหลัก
 

 More Picture