การประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง "การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการพัฒนารูปแบบการบริการผู้ป่วย"

 
     วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ศูนย์มะเร็ง ศูนย์เพื่อเป็นเลิศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง "การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการพัฒนารูปแบบการบริการผู้ป่วย" โดยมี อ. นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลและรักษาการหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ และ ผศ. ดร. ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร
 

 

 More Picture