You are here

ประมวลภาพงานประชุมวิชาการ RCC Master Class 2017

งานประชุมวิชาการหัวข้อเรื่อง
"RCC Master Class 2017"

     เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ RCC Master Class 2017 โดยมีอาจารย์นายแพทย์ พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ กล่าวเปิดงานประชุม ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

 More Picture